ESRI ArcView 9.1

 

 

KS: https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgisconvert

Testované v prehliadači Internet Explorer 8 Verzia 8.0.6001.19088.

 

Vzhľad je v poriadku, rozmiestnenie je prehľadné a intuitívne. Všetko, čo je potrebné na rýchlu konverziu tam je, nič nechýba, pomocník je prehľadný.

Pri pokuse nahrať archív (*.rar) vypíše „nespávny formát archívu“.

 

Konvertované z ESRI do všetkých možností.

 

Výber a voľba formátov prebieha v poriadku, po spustení konverzie sa snaží konvertovať (modré kruhy sa točia) a po chvíľke sa objaví ponuka na prevzatie archívu.

Bolo pretestované konvertovanie archívu (*.zip) s 3 povinnými súbormi s príponami *.shx, *.shp, *.dbf a taktiež konvertovanie archívu so všetkými súbormi *.shx, *shp, *.dbf, *.sbn, *.sbx a *.xml, *.prj.

Pretestovaná bola aj spätná konverzia z prekonvertovaných archívov späť do ESRI formátu a následné zobrazenie v ESRI ArcView 9.1. Vrstva sa zobrazovala bez problémov. Atribúty vo vrstve sa však zachovali iba pri konverzii do ESRI z personal geodatabase, .TXT/.CSV, .GML a MapInfo .TAB. V ostatných konverziách do ESRI sa zachovala iba dĺžka línie.

 

 

INSPIRE zobrazovacie služby:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wms/service.svc/get

 

 

Po pridaní do ESRI ArcView 9.1 sa načítala vrstva, ale nezobrazili sa žiadne objekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBGIS WMS bez operácie GetFeatureInfo:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_dmr3_wms/service.svc/get

 

 

 

 

Po pridaní do ESRI ArcView 9.1 sa načítala vrstva, ale nezobrazili sa žiadne objekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vegetacia_wms/service.svc/get

 

 

 

Po pridaní do ESRI ArcView 9.1 sa načítala vrstva, ale nezobrazili sa žiadne objekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBGIS WMS s operáciou GetFeatureInfo:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wms_featureinfo/service.svc/get

Nepodarilo sa pripojiť na server.

 

 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vodstvo_wms_featureinfo/service.svc/get

 

 

   Po pridaní do ESRI ArcView 9.1 sa načítala vrstva, ale nezobrazili sa žiadne objekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Matúš Hraško

Dňa 23.1.2013, VÚVH

 

 

 

 

ESRI ArcEditor 9.3

 

 

TK ZBGIS: https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis

Testované v prehliadači Google Chrome.

 

1. Štandardne sa po otvorení mapovej služby zobrazí celá SR. V tomto prípade sú oseknuté západná a východná časť SR a mierka je na stavená na 1:1000000.

 

2. Po stlačení „Zobraziť celú mapu“ sa nezobrazí celá SR (v Pomoci je, že sa zobrazí celá SR).

 

3. Chýba možnosť (tlačidlo - nie to, ktoré tam je ako piate zľava) zobraziť celú mapu SR do aktívneho okna aplikácie, bez ohľadu na to, aká mierka to bude.

 

4. Popis tlačidiel zakrýva ďalšie tlačidlá. Lepšie by bolo, keby sa popis zobrazoval vpravo dole od tlačidla – pod panelom tlačidiel.

 

5. Odoslať mapovú kompozíciu sa dá len na jednu mailovú adresu.

 

6. Označovať oblasť na priblíženie sa dá aj ľavým, aj pravým tlačidlom myši (v Pomoci je len ľavým).

 

7. V TOC záložke nie je tlačidlo Podkladové vrstvy (v Pomoci je).

 

8. Pri testovaní sa nepodarilo pridať Externé údaje – súbor .shp.

 

9. V Pomoci sa občas odkazuje na čísla kapitol, ktoré sa tam ale nenachádzajú.

 

10. Vyhľadávanie na základe geografických názvov nefunguje.

 

11. Vyhľadávanie: ak je vybraný okres, mali by sa zobrazovať iba obce z okresu. Zobrazujú sa všetky, ale len po písmeno K.

 

12. Geoprocesné úlohy nefungujú. Do Pomoci je potrebné zadať, že pre vstupný bod treba kliknúť do mapy.

 

 

INSPIRE zobrazovacie služby:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_administrative_units_wms/service.svc/get

 

ZBGIS WMS bez operácie GetFeatureInfo:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wms/service.svc/get

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_ortofoto_wms/service.svc/get

 

ZBGIS WMS s operáciou GetFeatureInfo:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wms_featureinfo/service.svc/get

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_referencny_geodeticky_bod_wms_featureinfo/service.svc/get

 

Po pridaní do ESRI ArcEditor 9.3 sa načítala vrstva, ale nezobrazili sa žiadne objekty.

Po nainštalovaní extenzie Adjust WMS Request Parameter bol proces rovnako neúspešný, v ESRI ArcEditor9.3 sa načítala vrstva, ale nezobrazili sa žiadne objekty.

 

 

Zapísal: Ing. Pavol Slugeň

Dňa 24.1.2013, VÚVH

 

 

 

 

ArcEditor 9.3/ ArcView 9.3.1 bez aj s pridanou extenziou Adjust WMS Request Parameter

 

 

VS: https://zbgis.skgeodesy.sk/metadataclient:

Testované v prehliadači Internet Explorer verzia 8.

 

Webová aplikácia je prehľadná, zrozumiteľná a dobre sa v nej orientuje. Pozostáva z 3 záložiek:

  1. základné
  2. rozšírené
  3. INSPIRE

Na hlavnej maske webovej aplikácie je Nápoveda, ktorá je vo formáte .pdf.

 

 

Základné:

Pozostáva z položky Hľadaná fráza a Geografické ohraničenie s mapkou administratívneho členenia Slovenskej republiky. Do položky Hľadaná fráza boli zadané výrazy (iba 3 znaky) a našlo celé slová, z niektorých aj viac výrazov. Našepkávač funguje. Napr. po zadaní „adm“, našlo 4 výrazy, pri „ras“ našlo 2 výrazy. Podľa Nápovedy bol zadaný výraz „testovacie“ a vrátilo chybu: pri zadaní slova „testovacie“, nájde 158 záznamov v časti Dátová sada (158). Záznamy sú zobrazené na 5 riadkoch a sú na 32 stránkach. Pri listovaní pomocou tlačidiel pre navigáciu medzi stránkami v pravo dolu na stránke od stránky 1 po stránku 32 bola nájdená chyba, a to zo strany 1 (pomocou tlačidla „Ďalšia stránka“) preskočí na stránku 11 a potom na stránku 32. Listovanie v opačnom poradí (od 32 po 1) je v poriadku.

Výsledky vyhľadávania: po zadaní výrazu a odkliknutí Hľadaj pri niektorých výrazoch nájde zoznam metaúdajových záznamov, pri iných nie. Takmer vždy našlo výsledné záznamy v Dátových sadách – pravdepodobne preto, že pre zvyšné dva Druhy zdroja vzorové údaje nie sú k dispozícii. Zoznamy sú prehľadne uložené pod seba, oddelené tenkou bodkovanou čiarou. Názov metaúdajového záznamu je zvýraznený čiernym hrubým písmom, pri mapách je uvedená mierka a v zátvorke dátum revízie. Niekde je, niekde nie je. Po kliknutí na každý záznam sa objaví plávajúce okno so základnými informáciami o zázname. Fungujú všetky 4 tlačidlá v dolnom rohu okna: Detailný výpis/Stručný výpis, Tlač, Stiahnuť XML a Zatvoriť.

Ku dňu 28.1.2013 bola ešte dodatočne overovaná funkcionalita tlačidiel v plávajúcom okne. Pritom bolo zistené, že preklikávanie medzi položkami v časti Detailný výpis však nefunguje korektne. Pri kliku do ktorejkoľvek položky naroluje užívateľa vždy na koniec metaúdajového výpisu. Výstupná zostav vytlačená zo sekcie Tlač sa nezobrazuje správne.

 

 

Rozšírené:

Obsahuje viac položiek ako v časti Základné. Pri napísaní výrazov k niektorým našlo záznamy, k niektorým nie. Najviac výrazov a k nim nájdených záznamov bolo vygenerovaných po zadaní cez Hľadanú frázu. Výsledok vyhľadávania je rovnaký ako u časti Základné. Aj tu všetko funguje.

 

Rozpor medzi webovou aplikáciou a Nápovedou:

Položka „Súlad so špecifikáciami INSPIRE“ - položka obsahuje 3 voľby: nehodnotené; je v súlade; nie je v súlade. Nápoveda k webovej aplikácii popisuje voľby: vyhovuje, nevyhovuje a nehodnotené.

 

Položka „Mierka“: položka obsahuje 3 voľby: rovno; menej podrobné ako; podrobnejšie. Druhé pole (okienko) vedľa mierky je prázdne a slúži na zadanie číselnej hodnoty. Nad týmto druhým poľom chýba názov, k čomu slúži. V Nápovede je uvedený názov pre toto druhé pole „Mierkové číslo“.

 

V rozbaľovacích zoznamoch niektorých položiek sú uvedené výrazy, ľahko sa v nich orientuje.

 

 

INSPIRE:

Oproti časti Rozšírené obsahuje položky naviac. Položka Hľadaná fráza nie je aktívna, nedá sa do nej vpisovať – pravdepodobne vzhľadom na zabezpečenie kompatibility vyhľadávanie v súlade s požiadavkami smernice INSPIRE. Vyhľadávanie pre jednotlivé Druhy zdroja je v súlade s témami príloh smernice Inspire.

 

Vo webovej aplikácii je rozdiel v názvosloví položiek oproti Nápovede, napr. „Typ služby založenej na priestorových dátach (Druh služby)“ a „Názov špecifikácie“, tie sú uvedené v Nápovede.

 

Rozdielne pomenovanie položiek:

„Menovateľ mierky“ (vo webovej aplikácii) – „Mierkové číslo“ (v Nápovede)

„Územná vzorková vzdialenosť“ (vo webovej aplikácii) – „Vzdialenosť“ (v Nápovede)

 

Rozpor medzi webovou aplikáciou a Nápovedou:

Položka „Súlad s INSPIRE“: položka obsahuje 3 voľby: nehodnotené; je v súlade; nie je v súlade. Nápoveda k webovej aplikácii popisuje voľby: vyhovuje, nevyhovuje a nehodnotené.

 

 

 

Pri zobrazení hľadaných záznamov vo všetkých 3 vyššie uvedených rozhraniach sa nezobrazuje mapka záznamu napriek tomu, že má užívateľ zakliknuté Geografické ohraničenie. Aj pri priblížení mapky na detailné územie, sa stále zobrazuje iba mapa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. Chýba prepojenie výsledkov vyhľadávania v metaúdajoch s mapkou/kami v Geografickou ohraničení.

 

 

INSPIRE zobrazovacie služby:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_hydrography_wms/service.svc/get

Vrstva sa načíta, ale nezobrazia sa žiadne objekty, viď. nasledujúci obrázok.

 

 

 

ZBGIS WMS bez operácie GetFeatureInfo:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wms/service.svc/get

Vrstva sa načíta, ale nezobrazia sa žiadne objekty, viď. nasledujúci obrázok.

 

 

 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vodstvo_wms/service.svc/get

Vrstva sa načíta, ale nezobrazia sa žiadne objekty, viď. nasledujúci obrázok.

 

 

 

ZBGIS WMS s operáciou GetFeatureInfo:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_letecko_navigacne_informacie_wms_featureinfo/service.svc/get

Vrstva sa načíta, ale nezobrazia sa žiadne objekty, viď. nasledujúci obrázok.

 

 

 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vyskopis_wms_featureinfo/service.svc/get

Vrstva sa načíta, ale nezobrazia sa žiadne objekty, viď. nasledujúci obrázok.

 

 

Počas testovania v prostredí ESRi ArcEditor 9.3 a v ESRI ArcView 9.3.1 bol dosiahnutý rovnaký výsledok bez ako aj po nainštalovaní extenzie Adjust WMS Request Parameter, vrstva sa načíta, ale nezobrazia sa žiadne objekty.

 

 

Zapísal: Mgr. Nina Vitteková

Dňa 24.1.2013, VÚVH

 

 

 

 

Transformačná služba ÚGKK: https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform

použitý software:        ESRI ArcView 9.1

                                   prehliadač Mozilla Firefox 18.0.1

 

 

Vzhľad a ovládanie je v poriadku, bez zbytočných rušivých elementov. Pomocník je prehľadný, vyhľadávanie potrebných informácií je rýchle.

Bol otestovaný formát pre transformáciu: bod jednotlivo, zoznam bodov (.TXT) a ESRI formáty (shapefile, geodatabase). Ostatné formáty neboli na VÚVH k dispozícií (.GML, .DXF, .DGN, Kokeš a MapInfo formáty). Transformácia bola vykonaná medzi vybranými polohovými a výškovými systémami (hlavne S-JTSK do ETRS89-LatLonh).

Transformácia bodu jednotlivo – pri zadávaní vstupných súradníc by bola účelná pomoc s formátom súradníc pre laickejších užívateľov. Napr. vstupné súradnice v S-JTSK a ich kladná, resp. záporná hodnota. Pri zadaní kladnej hodnoty prebehne transformácia v poriadku (obr. 1), ale pri zadaní zápornej hodnoty už transformácia neprebehne korektne (obr. 2), keďže „Vztah mezi souřadnicemi „záporného“ X ,Y a „kladného“ x,y Křováka (tedy mezi EPSG 5514 a EPSG 2065) je tento: X = -y a Y = -x.[1] Pri zadaní súradníc podľa predchádzajúceho vzťahu služba vypíše: Nepodarilo sa vykonať transformáciu.

Rovnaký problém s kladnými a zápornými hodnotami nastal aj pri zadaní zoznamu bodov. Zoznam musí byť s .TXT príponou a zabalený v .ZIP archíve. Služba bezproblémovo rozpozná hlavičku a oddeľovače. Pri zadaní X a Y súradnice by bol účelný pomocník s formátom.

Po vykonaní samotnej transformácie aplikácia ponúkne výsledný archív na uloženie do PC.

Testovaná transformácia ESRI formátov prebehla rovnako bezproblémovo. Testované boli body, línie a polygóny v shapefile ako aj v geodatabázach. Po vykonaní požadovanej transformácie a prevzatí od aplikácie boli formáty opätovne zobrazené v ArcView 9.1 pre kontrolu.

 

Obr. 1

 

Obr. 2

 

[1] http://geoportal.cuzk.cz/%28S%280321b5j304iu4y3frtbptfrl%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&text=about_FAQ&side=about&head_tab=sekce-00-gp&menu=6

 

Niektoré transformačné služby ponúkajú možnosť transformácie záporných x,y súradníc (Křovak east, west). Inak transformačná služba finguje bez problémov.

 

 

INSPIRE zobrazovacie služby:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_grid_systems_wms/service.svc/get

 

ZBGIS WMS bez operácie GetFeatureInfo:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_antropogenne_prvky_wms/service.svc/get

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_povrch_wms/service.svc/get

 

ZBGIS WMS s operáciou GetFeatureInfo:

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_antropogenne_prvky_wms_featureinfo/service.svc/get

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vegetacia_wms_featureinfo/service.svc/get

 

Po pridaní do ESRI ArcView 9.1 sa načítajú vrstvy, ale nezobrazia sa žiadne objekty.

 

 

Poznámka: užívatelia, ktorí budú využívať túto službu, by mohli byť informovaní, že ETRS89 je ekvivalent WGS84 [2] (používaný v GPS prístrojoch), resp. možno doplniť aj transformáciu do WGS84. Myslím, že by im to uľahčilo transformácie údajov z ich GPS prístrojov.

 

[2]  „Zeměpisné souřadnice určené GPS se v rámci resortu ČÚZK udávají v ETRS89 (Evropský terestrický referenční systém, epocha souřadnic 1989, elipsoid GRS80). Rozdíl horizontální polohy mezi WGS 84 a ETRS89 je v roce 2005 v průměru 0,3 m a narůstá každým rokem o 2,7 cm pro body na území ČR.“ Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/%28S%280s15x255wdpf1k45oocrhbzp%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=sit.trans&text=souradsystemy .

 

 

Zapísal:  Ing. Martin Bartolen

Dňa 24.1.2013, VÚVH

 

 

 

 

ArcEditor 9.3, ArcView 9.3

 

 

MDE: https://zbgis.skgeodesy.sk/mde

prehliadač Internet Explorer 8, Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; en), Google Chrome

 

 

-          rozdelenie na ľavú časť do záložiek a pravú časť na vypisovanie konkrétnych informácii - dobré

-          samotné vpisovanie konkrétnych informácií je neprehľadné, informácie sú zoskupované do rámčekov (polí), kde sa dá ľahko stratiť, užívateľ po chvíli nevie, v ktorom rámčeku sa nachádza

-          zvýraznenie častí, ktoré sú povinné na vyplnenie, žltou farbou je prehľadné. Ale informácia červenou farbou na konci každého riadka je mätúca a inštinktívne núti užívateľa na ňu kliknúť, aby dostal informáciu (kurzor sa zmení zo šípky na ruku, čo intuitívne nabáda k tomu, že po kliknutí bude vrátených viac informácií)

-          šedý otáznik pri každom riadku je tiež mätúci, kliknutím užívateľ nedostane informáciu, iba keď sa užívateľovi podarí nastaviť kurzorom nad otáznik a po chvíli informácia zmizne (pop-up formát informácie). Ak si chce užívateľ prečítať text ešte raz, je to nepraktické, lebo musí odísť kurzorom preč a následne sa vrátiť k otázniku, niekedy sa to ani nepodarí a akciu treba opakovať na viac krát.

-          ak sa užívateľ prepne do INSPIRE validácie, tak je mu hneď zrejmé, ktoré informácie je potrebné vyplniť, tieto sú totiž označené hviezdičkou pri záložkách na ľavej strane – dobré, zrozumiteľné

-          je preddefinovaná zodpovedná osoba. Toto je tiež mätúce, užívateľ nevie posúdiť, či je to príklad/vzor, ako má byť metaúdaj vyplnený (ak áno, tak by to malo byť v popísané v Pomocníkovi), alebo je to vyplnené preto, že je tento údaj v tejto podobe povinný.

-          nie je jednoznačné, ako sa majú vypĺňať údaje o zodpovedných osobách.

-          časť Zodpovedná osoba sa nachádza v častiach Identifikácia dát, Distribúcia dát, Obsah dát, Katalóg zobrazenia, Referenčné zobrazenia, Metaúdaje o metaúdajoch, Údržba metaúdajov. Mnohé z týchto položiek sú navyše oproti dokumentu INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119. Ani na INPSIRE Geoportáli sa nevypĺňajú zodpovedné osoby takýmto spôsobom.

Je žiaduci popis/vysvetlenie, komu ktorý z metaúdajov o zodpovedných osobách má slúžiť a kto je v ktorej časti povinný ich vypĺňať. Resp. v INSPIRE validácii by vôbec nemali byť dostupné položky, ktoré nie sú povinné podľa požiadaviek INSPIRE smernice.

-          v identifikácii dát sa vyskytuje povinná položka výškový rozsah – nejasné. Ak užívateľ vypĺňa metaúdaj, ktorý má topologickú úroveň len „geometria bez topológie“, nevie vyplniť výškový rozsah. Užívateľ musí najprv zadať napr.0, aby to prešlo. Je to mätúce, nakoľko údaje o geometrii sa vypĺňajú až v nasledujúcich sekciách metaúdajového profilu.

-          tlač výstupnej zostavy MDE je neprehľadná, nekompaktná, príliš dlhá. Text je zbytočne rozbitý do neprehľadných rámčekov.

-          ostatné funkcie ako Validácia s uložením, Validuj teraz, Export XML fungujú