Mapová služba

Ochranné pásma vodárenských zdrojov

Manuál pre užívateľov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval:        VÚVH

Vlastník:           MŽP SR

 

 


1. Spustenie mapovej služby

 

Kliknite na odkaz http://80.81.229.18:8399/OPVZ/mapviewer.jsf?width=973&height=825 a otvorí sa vám mapová služba (obr. 1) ochranných pásiem vodárenských zdrojov (OPVZ), alebo zadajte adresu priamo do riadka pre adresy v internetovom prehliadači.

Mapová služba je navrhnutá pre prehliadače Windows Internet Explorer 6.0 SP2, Mozilla 1.7, Firefox 1.5.x., Netscape 8 browser. Vyžaduje podporu spúšťania java scriptov.

 

Obr. 1.1

 

 

2. Popis jednotlivých funkcionalít

 

 

1. Menu NÁSTROJOVÁ LIŠTA

 

 

    zväčšenie mapy

...zmenšenie mapy

...posun mapy

...krok späť v zobrazení

...krok vpred v zobrazení

... zobrazenie celej mapy

...informácia o objekte

...meranie vzdialenosti / výmery

...náhľad mapy

Podrobnejší popis postupu používania nástrojov nájdete v časti 6.

 

 

2. Okno MAP CONTENTS (OBSAH MAPY)

 

Tu je zoznam všetkých vrstiev, ktoré obsahuje mapová služba. Pri zobrazení celej mapy nie sú aktívne všetky vrstvy (obr. 2.1). Zväčšením (priblížením) mapy na určitú mierku sa aktivujú postupne všetky vrstvy (obr. 2.3). Kliknutím na plus sa rozbalí vrstva a vidíme, či je vrstva bodová, líniová alebo polygónová a akou farebnou škálou je určená (obr. 2.2). Zakliknutím alebo odkliknutím „“ pri jednotlivých vrstvách určíme, či budú vrstvy viditeľné alebo nie.

Príklad: rozklikneme GIS vrstvu OPVZ (obr. 2.4) a tu vidíme, akou čiarou a farbou je zobrazená na mape. OPVZ pre podzemné vody sú nakreslené modrou farbou, OPVZ povrchových vôd sú zelenou farbou a červenou farbou sú zakreslené OPVZ, ktoré boli zrušené.

 

  

 

                             Obr. 2.1                                                                Obr. 2.2

    

                           Obr. 2.3                                                                          Obr. 2.4

 

 

3. Okno RESULTS (VÝSLEDKY VYHĽADÁVANIA)

 

 

Tu sa zobrazujú informácie z „vyhľadávania“ (obr. 3.1). Ak zadáme do „vyhľadávania“ napr. Bratislava, tak vo vrstve OPVZ sa našlo 6 záznamov a vo vrstve administratívne hranice obcí sa našlo 17 záznamov (obr. 3.1). Po rozkliknutí jednotlivých „plus“ sa dostaneme k podrobným informáciám (obr. 3.2). Ak sa chcete dostať na výsledok vyhľadávania na mape, tak myškou sa nastavte na vrstvu, ktorá vás zaujíma a stlačením pravého tlačidla myši sa vyroluje ponuka „zoom“, „HighLight“, „clear HighLight“ (obr. 3.3). Stlačením na „zoom“ sa automaticky na mape priblíži hľadaná oblasť. Stlačením tlačidla „HighLight“ sa zvýrazní (select) hľadaná oblasť (obr. 3.4) a stlačením tlačidla „clear HighLight“ sa zruší (select) farebné zvýraznenie hľadanej oblasti. Tu si tiež môžete vypínať vrstvy, ktoré chcete alebo nechcete vidieť stlačením „“.

 

 

 

                             Obr. 3.1                                                       Obr. 3.2

 

                          Obr. 3.3

 

                                                               Obr. 3.4

 

 

4. Tlačidlo VYHĽADÁVANIE

 

Kliknutím na tlačidlo „vyhľadávanie“ sa zobrazí okno, kde je napísané „zadaj text“. Sem vpíšete pojem, ktorý chcete vyhľadať, napr. Bratislava (obr. 4.1 ). Kliknite na „vyhľadaj“. Výsledok vyhľadávania je popísaný v časti 3.

 

 

                      Obr. 4.1

 

 

5. Tlačidlo TLAČ

 

Kliknutím na tlačidlo „tlač“ (obr. 5.1) je možné vytlačiť si definovanú tlačovú zostavu (obr. 5.2).

 

 

                    Obr. 5.1

 

                                                   Obr. 5.2

 

 

6. Podrobný popis položiek NÁSTROJOVEJ LIŠTY

 

Tento nástroj umožňuje zväčšiť si mapu. Podržaním ľavého tlačidla myši na mieste, ktoré potrebujete zväčšiť, sa zobrazí obdĺžnik červenej farby. Ten natiahnite podľa potreby na miesto, ktoré chcete zobraziť. Po ohraničení plochy pustite ľavé tlačidlo myši, čím sa Vám zväčší oblasť, ktorú potrebujete priblížiť.

 

Tento nástroj umožňuje zmenšiť si mapu. Podržaním ľavého tlačidla myši na mieste, ktoré potrebujete zmenšiť, sa zobrazí obdĺžnik červenej farby. Ten natiahnite podľa potreby na miesto, ktoré chcete zobraziť. Po ohraničení plochy pustite ľavé tlačidlo myši, čím sa zmenší oblasť, ktorú potrebujete zmenšiť.

 

Kliknutím na tento nástroj sa kurzor prepne na krížik. Budete sa môcť na mape ľubovoľne pohybovať stlačením ľavého tlačidla myši.

 

Kliknutím na tento nástroj sa mapa aktualizuje na predošlé zobrazenie. Môžete sa vrátiť k predchádzajúcim zobrazeniam.

.

Kliknutím na tento nástroj sa mapa aktulizuje na nasledujúce zobrazenie.

 

Kliknutím na tento nástroj sa zobrazí celá mapa.

 

Kliknite na tento nástroj a následne na ľubovoľné miesto na mape. Zobrazí sa ponuka s vrstvami, o ktorých sú v danej lokalite dostupné popisné informácie (obr. 6.1). Vyberte si z „rolovacieho menu“ (pod modrou šípkou) vrstvu, ktorá Vás zaujíma (napr. OPVZ, obr. 6.2.). V tom istom okne sa Vám rozbalia informácie z tabuľky o vrstve, ktorá Vás zaujíma (napr. OPVZ, obr. 6.3.).

 

  

                             Obr. 6.1.                                                         Obr. 6.2.

                         Obr. 6.3

 

Kliknutím na tento nástroj Vám budú ponúknuté tri možnosti: bod, čiara, polygón (obr. 6.4). Kliknutím na bod Vám zmeria súradnice [x, y] toho bodu. Výsledky merania sa zobrazia vpravo hore v tabuľke „Measure“.

Ak kliknete na čiaru, bude zmeraná dĺžka čiary. Kliknutím zakresľujete čiaru na mape, a to ľavým tlačidlom myši klikáte dovtedy, kým nenakreslíte čiaru, ktorú potrebujete. Zakreslenie dokončíte dvojklikom. Výsledky merania sa zobrazia vpravo hore v tabuľke „Measure“ (obr. 6.5). Je možné prepočítavať túto dĺžku vo viacerých merných jednotkách, výberom z „rozbaľovacieho menu“.

Kliknutím na polygón, bude zmeraná plocha polygónu. Kliknite na mapu a postupne oklikávajte požadovaný tvar polygónu. Dvojklikom uzavriete polygón. Zmeria sa obvod (perimeter) polygónu a plocha (area) polygónu, tiež si môžete vybrať jednotku z „rozbaľovacieho menu“ (obr. 6.6).

  

                   Obr.6.4                                                                Obr. 6.5.

                                 Obr. 6.6.

 

Kliknutím na tento nástroj sa zobrazí okno celej mapy a v ňom červenou farbou vyznačený detail. Taktiež máte možnosť zjednodušene sa kurzorom myši pomocou červeného obdĺžnika dostať na ľubovoľné miesto hlavnej mapy.

 

                                                               Obr. 6.7.