ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WFS

NIPI/HRIS_HotSpot (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Okolie monitorovacích objektov podzemnej vody s hodnotou koncentrácie dusičnanov nad 50 mg/l v predchádzajúcom roku. V týchto rizikových oblastiach nie je možné udeliť užívateľom poľnohospodárskej pôdy výnimku aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období v zmysle zákona č. 394/2015 z 12.novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v zmení neskorších predpisov a príslušnej vyhlášky.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text: VÚVH

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates